DDŠ Chrudim

Základní škola poskytuje základní vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami podle §16 odst.4b/zákona 561/2004Sb. Kapacita školy v Chrudimi je 48 žáků, vyučujeme podle ŠVP Cesta do života č. j. 231/09-I a č. j. 232/9-I pro žáky s mentálním postižením. Škola je umístěna přímo v budově domova.

V domově jsou byty pro 6 rodinných skupin. Výchova mimo vyučování se řídí vzdělávacím programem.

Cílová skupina:

do DDŠ Chrudim mohou být na základě rozsudku soudu umísťovány ohrožené děti s rizikovým chováním a děti s poruchami chování, které představují zejména: záškoláctví, nerespektování autority, šikana, útěky, krádeže, experimentace s drogou; děti s lehkým mentálním postižením, citovou deprivací, syndromem CAN (týrané a zneužívané dítě), se specifickými poruchami učení. Děti s nevyhovujícím rodinným prostředím, z rodin velmi sociálně slabých, z dysfunkčních rodin.

 

Napsat komentář